You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip FBSkip การพัฒนาตนอง

การพัฒนาตนอง

Skip Course categories

ข่าวและประกาศ

Picture of Kitima Petsub
แจ้งคะแนนสอบปลายภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2
by Kitima Petsub - Friday, 7 March 2014, 04:10 PM
 
Last Update !!!
แจ้งคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของ อ.กิติมา  เพชรทรัพย์ วิชาการเขียนโปรแกรม ม.4
และโครงงานคอมพิวเตอร์  
ม. 6 


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 21.55 น.
Picture of Kitima Petsub
แจ้งคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของ อ.กิติมา
by Kitima Petsub - Tuesday, 8 October 2013, 02:32 PM
 
คะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของ อ.กิติมา ภาค 1/2556 +++ ล่าสุด +++ ม.5/4,5,6,10,11,12
มีข้อสงสัยหรือมีการปรับปรุงงานให้แจ้งในกระทู้ในรายวิชาที่เรียนเลยนะคะ 

Course categories


Course categories

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
 IS 3 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมSummary
 IS 2 - การสื่อสารและการนาเสนอSummary
 IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้Summary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง 31102 การออกแบบและเทคโนโลยี
 ว 30282 เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 ง 31242 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
 ง 31241 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์Summary
 ง 32241 การสร้างงานมัลติมีเดียSummary
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6/12
ผลงานวิชาการ 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 การจัดการศึกษาร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี
 การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบห้องเรียนไฮเทค
 Microsoft Teacher Award
 บทความการนำ ICTมาใช้ในโรงเรียน
 Best Practice
 วิทยานิพนธ์
 ผลงานวิชาการ คศ 3
 งานวิจัยในชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับครู 
 การสร้างข้อสอบออนไลน์
 การวิเคราะห์ข้อสอบ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
 การสร้างงาน Animation
 พื้นฐานการใช้โปรแกรม GSP
 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา MSWLogo
 การใช้โปรแกรม Swish
รายวิชาที่เรียนแล้ว 
 IS 30202 การสื่อสารและนำเสนอ(โครงงานคอมพิวเตอร์) ปี 55 ม.5/10-11
 ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ ม.5/10,11,12 ปี 2555
 ง 32244 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์ 2554 ม.5/12
ความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบโอเน็ตวิชาการงานอาชีพ

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 Today Friday, 18 April 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip LoginSkip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

  • 7 Mar, 16:10
    Kitima Petsub
    แจ้งคะแนนสอบปลายภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 more...
  • 8 Oct, 14:32
    Kitima Petsub
    แจ้งคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของ อ.กิติมา more...
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip สื่อการสอน

สื่อการสอน